Punjabi Jokes

ਕੁੜੀ-ਤੋਂ-ਮੁੰਡੇ – ਆਯੁਕਤੀ ਟੂਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਚੇ ਕਰ ਦਿਆ,
ਮਰਾ ਦਿਲ ਜਾਲਾ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਆ
ਬੌ-ਟੂ-ਗਰਲ – ਅਏ ਲਾਡਕੀ, ਤੇੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ,
ਭਾਜ ਦੇ ਰਾਖ ਮੇਰੇ, ਬਾਰਟਨ ਮਨਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਯਾਗੀ.


Jokes In Punjabi

 

ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਟਨੀ ਘੁੰਮਣ ਗਾਏ. ਰਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੜ੍ਥੇ ਕੋਹਤਾ ਕਾਟਾ
ਦਿੱਖ ਪਟਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਸੇ ਖਹਾ – ਓ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਾਰ ਘਸਾ
ਖਫ਼ਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਕਰੋ.
ਪਤੀ – ਨਮਸਤੇ ਸਾਸੁਰ ਜੀ

ਸਾਂਤਾ ਨ ਬੰਤਾ ਸੇ ਕਹਾ, “ਸਬਸੇ ਬੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?”
ਬਾਂਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ – ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਕੋਥ ਖੋਡੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ,
ਪੈਸਾ ਕਾਰਕੇ ਦਿਕਸ਼ਾ

ਡੱਡੂ: ਤੁਮਰੇ ਪਾਰ ਦੀਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭੋਲਾ: ਹੈਈ
ਫ੍ਰੋਗ: ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਭੋਲਾ: ਹੈਈ
ਫਰੌਗ: ਨਾਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਜੰਪ ਕਰੋ
ਭੋਲਾ: ਇਸਮ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨੇ ਵਹਾਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਥੀ?

Advertising

ਟੀਚਰ: ਕੀ ਬਾਤਾ ਹੈ, ‘ਕੀ ਬਾਤਾ ਹੈ’
ਸਾਂਤਾ: ਸਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ!
ਟੀਚਰ: ਬਿਲਕੁਲ! ਆਬ ਉਹੋ ਡੂ ਕੀ ਕਾ ਗਤਾ ਹੈ?
ਸੈਂਟਾ ਕੁੱਕ ਸੁੱਚਨੇ ਨੇਤਾ ਹੈ
ਟੀਚਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਸਾਂਤਾ: ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਯੇ ਸੋਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਂ ਆਖਿਰੀ ਕਾਏ ਹੋ ਹੋਇ?

ਟੀਚਰ: ਸੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟੋ ਟੈਨਸ ਕਿਟੇਨ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਂ?
ਸਾਂਟਾ: ਟੀਨ ਮਹਿਮ
ਟੀਚਰ: ਟੀਨੇਓ ਕੇ ਏਕੇ ਏਕੇ ਬਟੌ.
ਸਾਂਤਾ: ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਂ ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਦਖਾ ਥੈ. ਆਜ ਮੇਂ ਯੈਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ

santa banta jokes in punjabi

funny punjabi jokes

punjabi funny jokes

funny jokes in punjabi


Santa Banta jokes In Punjabi

ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ …

ਔਰਤ: ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 4 ਦਿਨ. ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਚੁਟਕਲੇ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਚੁਟਕਲੇ

ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਮੁੱਖi ਥੀ

ਓਲਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡੂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋ

ਸੰਤਾ ਸਾਡੇ ਪਤੇ ਪਾਰ ਗਾਇਆ

ਵਾਹਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਨਿਖੀ ਥੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਚੁਟਕਲੇ

ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਮੁੱਖ ਓਲਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋ ਸੰਤਾ
ਪਤਾ ਪਾਰ ਗਯਾ ਵਾਹਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਚੁਟਕਲੇ

ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਮੁੱਖ ਥੀ

ਓਲਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡੂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋ

ਡੱਡੂ: ਤੁਮਰੇ ਪਾਰ ਦੀਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭੋਲਾ: ਹੈਈ
ਫ੍ਰੋਗ: ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਭੋਲਾ: ਹੈਈ
ਫਰੌਗ: ਨਾਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਜੰਪ ਕਰੋ
ਭੋਲਾ: ਇਸਮ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨੇ ਵਹਾਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਥੀ?

ਟੀਚਰ: ਕੀ ਬਾਤਾ ਹੈ, ‘ਕੀ ਬਾਤਾ ਹੈ’
ਸਾਂਤਾ: ਸਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ!
ਟੀਚਰ: ਬਿਲਕੁਲ! ਆਬ ਉਹੋ ਡੂ ਕੀ ਕਾ ਗਤਾ ਹੈ?
ਸੈਂਟਾ ਕੁੱਕ ਸੁੱਚਨੇ ਨੇਤਾ ਹੈ
ਟੀਚਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਸਾਂਤਾ: ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਯੇ ਸੋਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਂ ਆਖਿਰੀ ਕਾਏ ਹੋ ਹੋਇ?

jokes in punjabi

jokes in punjabi

jokes in punjabi

jokes in punjabi

jokes in punjabi

jokes in punjabi

jokes in punjabi


Punjabi Funny Jokes

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ … ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਮੈਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ …… ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਵ੍ਹੂਟੈਏਟ ‘ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ’ ਤੇ … ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਨਪੜ੍ਹ” ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ

ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਡਮਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. “ਅਬੇ ਕਮਨੇ” 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਇਕ ਕਰੜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.
ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ …

ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹ ਹੋ

ਬਦਲਾ ਲੇ ਰਾਹਾ ਹੋ

ਕਿਸ ਸੀ

ਵੱਕਤ ਨੇ ਮੁਬਾਰ ਬਾਰਬਾਡ ਕੀ ਹੈ

ਅਬਦ ਮੇਨ ਵਕਸ਼ ਕੋ ਬੋਰਬਾਡ ਕਾਰ ਰਹਾ ਹੋ

 punjabi funny jokes

 punjabi funny jokes

 punjabi funny jokes

 punjabi funny jokes